วัดเจริญสุข


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2389 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2521 ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน เดิมชื่อวัด เจ้าจำปาทอง สันนิษฐานว่า เป็นเจ้าเมืองจากกรุงศรีสัตนาคหุต ประเทศลาว ได้ยกทัพมาเมืองไทย โดยตั้งกองทัพอยู่ด้านทิศใต้ของวัด ในปัจจุบันนี้ยังมีแนวดินเป็นลักษณะคูน้ำค่ายพักของกองทัพโบราณปรากฎอยู่ ชาวบ้านเรียกบริเวณนั้นว่า ทุ่งทัพรั้ง ส่วนวัดจำปาทอง ชาวบ้านได้เรียกว่า วัดเจ่า หรือ วัดเจ้า ต่อมาเจ้าอธิการอ๋อง อติภทฺโทได้ขอเปลี่ยนชื่อต่อทางคณะสงฆ์เป็น วัดเจริญสุข จนถึงปัจจุบัน

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. หลวงพ่อหยวก

2. หลวงพ่อหมั่น

3. พระอธิการเปรี่ยม

4. พระอธิการจันทร์

5. พระอธิการฤทธิ์ (สามเขล่ง)

6. พระอธิการฉาย (แก้วเพชร)

7. เจ้าอธิการอ๋อง อติภทฺโท (ไกรคุ้ม)

8. พระครูวิเศษวิสุทธิวัตร (โพธิ์ จตฺตสลฺโล) พ.ศ. 2502-2514

9. พระน้อย ตันมอญ พ.ศ. 2514-2515

10. พระมหาแสวง ปธานการี (เบื้องกลาง) พ.ศ. 2515-2520

11. พระอธิการวัลลภ ชั่งทอง พ.ศ. 2520-2522

12. พระปลัดจันทร์ โกวิโท (ทิศกระโทก) พ.ศ. 2522-2528

13. พระครูพิพัฒนพิศาล (สุข อาภาธโร) พ.ศ. 2528-2547)

14. พระมหาวิชัย ปิยธมฺโม (งอกโพธิ์) พ.ศ. 2547-2551

15. พระสมุห์ประสิทธิ์ ธมฺมทินฺโน (มนช้าง) พ.ศ. 2551-

16. พระครูสุภัทรสิทธานุวัตร กล่อมจอหอ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 11 ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.