วัดโคกเสี่ยว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดมหานิกาย โดยชื่อวัดตั้งตามภูมิประเทศ เนื่องจากมีต้นส้มเสี่ยวขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการลู พ.ศ. 2474-2483

2. พระอธิการชื่น ญาณวุฑฺโฒ พ.ศ. 2484-2501

3. พระอธิการบุตร พ.ศ. 2501-2502

4. พระอธิการปลั่ง อคฺคปตฺโต พ.ศ. 2502-2503

5. พระครูสุเทพ จันทคุณ พ.ศ. 2530

6. พระอธิการสมาน ฐิตเปโม

7. พระรังสรรค์ กตธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- อุโบสถเก่า

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโคกเสี่ยว หมู่ที่ 9 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560