วัดคอนเมือง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2400 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2529

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอ่อน

2. พระแก้ว สุเมโธ

3. พระขาว ฐิตธมฺโม

4. พระเกิด จตฺตสลฺโล

5. พระเพชร ถิรธมฺโม

6. พระคง ฐิตธมฺโม

7. พระมี ปิยสีโล พ.ศ. 2520-2530

8. พระประชิต เตชปญฺโญ พ.ศ. 2534-2539

สิ่งที่น่าสนใจ

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 117

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านคอนเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.