วัดตาชู


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2464 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระหมั่น พ.ศ. 2464-2494

2. พระอินทร์ ราชตราชู พ.ศ. 2494-2504

3. พระพรหม สุขพรม พ.ศ. 2504-2509

4. พระโปย สิงห์ชนานนท์ พ.ศ. 2509-2513

5. พระแจ้ง พยุงกลาง พ.ศ. 2513-2515

6. พระประกอบ เกตุธมฺโม พ.ศ. 2515-2530

7. พระประมวล อุตตฺโม พ.ศ. 2530-2534

8. พระขำ มงฺคโล พ.ศ. 2534-2536

9. พระเลิศ สุจิตโต พ.ศ. 2536-2537

10. พระวิเชียร วชิโร พ.ศ. 2537- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านตาชู หมู่ที่ 8 ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.