วัดบ้านประคำ (ประคำอารามศรี)


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2457 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระดำ

2. พระสมพร

3. พระรอด

4. พระแสน ชุตินฺธโร

5. พระประสิทธิ์

6. พระทองสุข

7. พระวิวัฒน์

8. พระตู้ กนฺตจาโร

9. พระพิณ ฉฬปุญฺโญ

10. พระอธิการทนงศักดิ์ ฐิตโสภโณ พ.ศ. 2525-

11. พระครูโสภณ ธรรมรัต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 124

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านประคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.