วัดดอนกลาง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิกาย โดยพระครูชัยสิทธิ์ธรรมาภรณ์ เป็นผู้นำในการสร้างวัด ในเขตพื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีเนื้อที่ 11 ไร่ 75 ตารางวา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532 กุฏิสงฆ์ วิหาร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 ศาลาเอนกประสงค์ เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระแสนแต ปญฺญาโณ พ.ศ. 2483-2499

2. พระหม คุณวโร พ.ศ. 2499-2512

3. พระมหาบัวเลียน ปริญฺญาโณ พ.ศ. 2512-2520

4. พระน้อย พ.ศ. 2520-2526

5. พระคำพอง พ.ศ. 2526-2533

6. พระเจน พ.ศ. 2533-2537

7. พระเปลี่ยน กวิสฺสโร พ.ศ. 2537-2540

8. พระบุญ เตชธมฺมโม พ.ศ. 2540

9. พระอธิการทองเพชร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560