วัดตากิ่ม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2461 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2499 มีเรื่องเล่าว่าในอดีตบริเวณที่ตั้งวัดเป็นป่า ผู้ที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่คนแรก คือ ตากิ่ม จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตากิ่ม ต่อมาเมื่อมีคนเข้ามาอาศัยหลายครอบครัวจึงได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้น และตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระยศ พ.ศ. 2490-2499

2. พระไสย พ.ศ. 2500-2514

3. พระเหลือง สุจิตฺโต พ.ศ. 2537

4. พระอธิการโชคชัย เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านตากิ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560