วัดโคกคูขาด


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2485 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2531

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ 

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.