ท่าล่องแพ ท่าช้าง


รายละเอียด

ท่าล่องแพสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 3 ลำ บรรจุนักท่องเที่ยวได้ลำละประมาณ 25 - 50 คน นำนักท่องเที่ยวชม ไทรงาม เขื่อนยาง ปากปะคาบ (บริเวณที่แม่น้ำลำตะคองไหลมาบรรจบกับลำน้ำมูล) สะพานรถไฟข้ามลำน้ำมูล เป็นบริเวณสิ้นสุดทางรถไฟสายแรกที่ก่อสร้างจาก กรุงเทพมหานคร - จังหวัดนครราชสีมา สมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสด้วยพระองค์เอง ณ บริเวณแห่งนี้

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยว. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvList.asp?ID=303202