วัดกุดคล้า หรือ วัดบัววรรณาราม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 สังกัดมหานิกาย โดยได้รับการบริจาคที่ดิน จำนวน 12-1-20 ไร่ จากนายบัว-นางวรรณา โพธิ์ใย พร้อมบุตร-ธิดา และได้วางศิลาฤกษ์ดำเนินการจัดสร้างอุโบสถ เมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2537 ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2539 และได้จัดพิธีผูกพัทธสีมา พ.ศ. 2540

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการตุ๊ด จนฺทวิมโร พ.ศ. 2524-2534

2. พระครูอุปถัมภ์ธรรมานุรักษ์ (พยุง อานนฺโท) พ.ศ. 2535- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิงที่น่าสนใจ

- พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือ เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ ของพระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายาน องค์เดียวกันกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในภาษาสันสกฤต มีต้นกำเนิดจากพระสูตรมหายานในอินเดีย และได้ผสมผสานกับความเชื่อพื้นถิ่นดั้งเดิมของจีน คือ ตำนานเรื่องพระธิดาเมี่ยวซ่าน ก่อให้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรี เพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยน และแสดงถึงความเมตตากรุณา ดังเช่น ความรักของมารดาที่มีต่อบุตร ซึ่งเป็นการผสมผสานกลมกลืนทางความเชื่อที่ปราศจากข้อขัดแย้ง เนื่องจากในสัทธรรมปุณฑรีกสูตรได้อธิบายว่า พระอวโลกิเตศวรนั้นสามารถแบ่งภาคเพื่อโปรดสรรพสัตว์ได้มากมายทั้งปางบุรุษและสตรี

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านกุดคล้า หมู่ที่ 5 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560