วัดขามป้อม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระพรม จารุวณฺโณ พ.ศ. 2570-2482

2. พระทองสุข ฐิตเปโม พ.ศ. 2483-2486

3. พระบุญ จิตฺตเมโธ พ.ศ. 2587-2490

4. พระบุตร ธิติธมฺโม พ.ศ. 2590-2599

5. พระคำภา สิริจนฺโท พ.ศ. 2500-2506

6. พระจอมศรี ธมฺมทินฺโน พ.ศ. 2507-2509

7. พระอธิการทองลา กนฺตสีโล พ.ศ. 2510-2533

8. พระอนุวัฒน์ สิริวณโณ พ.ศ. 2534-2536

9. พระอธิการจันดา เถรธมฺโม พ.ศ. 2537

10. พระอธิการประภาส ปญฺญคโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560