วัดโนนดู่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระกินรี พ.ศ. 2474-2478

2. พระพัง พ.ศ. 2478-2481

3. พระปลัดหา พ.ศ. 2481-2484

4. พระตุ่น พ.ศ. 2484-2487

5. พระอินทร์ พ.ศ. 2487-2490

6. พระด้วง พ.ศ. 2490-2495

7. พระมหาไพบูลย์ พ.ศ. 2495-2500

8. พระจู พ.ศ. 2500-2508

9. พระสงวน พ.ศ. 2508-2513

10. พระอุทัย พ.ศ. 2513-2530

11. พระชัย พ.ศ. 2530-2532

12. พระอ่วม อายุโท พ.ศ. 2532- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนคู่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ  23 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560