วัดโพธิ์ศรีวนาราม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2457 สังกัดมหานิกาย เดิมชื่อ "วัดบ้านหลุบกง" ผู้ก่อสร้างวัดคือ นายธรรมศรี บุตรวิชา นายแหล่ กึกก้อง นายโส บุตรมาตร และนายสมบูรณ์ ฟักโคลพัง

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอ่วม พ.ศ. 2457-2481

2. พระสงค์ พ.ศ. 2481-2487

3. พระสอน พ.ศ. 2487-2490

4. พระบุญ จนฺทโชโต พ.ศ. 2490-2501

5. พระบุญสอน พ.ศ. 2501-2509

6. พระสมบูรณ์ พ.ศ. 2509-2517

7. พระบุญ พ.ศ. 2517-2521

8. พระเคน พ.ศ. 2521-2526

9. พระหล่า พ.ศ. 2526-2530

10. พระพรหม พ.ศ. 2530-2538

11. พระเลี้ยง มหาญาโณ พ.ศ. 2538

12. พระครูโพธิวรรัตน์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหลุบกง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.