วัดหนองขาม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิกาย ในอดีตชื่อว่า "วัดสุขเสริมสารนิวาส"

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระเกิด พ.ศ. 2460-2465

2. พระชิน วงฺโส พ.ศ. 2465-2472

3. พระวิรัตน์ กิตฺติธมฺโม พ.ศ. 2472-2480

4. พระทุย ธนวงฺโส พ.ศ. 2480-2485

5.พระเเก้ว ฐิตธมฺโม พ.ศ. 2485-2495

6. พระพรททา จนฺทสโภ พ.ศ. 2495-2509

7. พระสนั่น จนฺทโร พ.ศ. 2509-2520

8. พระคำภีร์ พ.ศ. 2520-2530

9. พระบุญมี วงษ์หนองเเวง พ.ศ. 2530-2534

10.พระฤทธิ์ อินฺทธมฺโม พ.ศ. 2534- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560