วัดไทรงามศิริมงคล


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2454 เป็นวัดเก่าแก่ ที่สร้างก่อนมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 มีเนื้อที่ จำนวน 9 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการแป

2. พระอธิการเปี้ย

3. พระอธิการเขียว อตุโร

4. พระอธิการโกวิทธ์ จารุธมฺโม

5. พระครูนิโครธจารุธรรม

สิ่งที่น่าสนใจ

- อุโบสถเก่า

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560