วัดบัวใหญ่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2359 สังกัดมหานิกาย โดยได้ก่อตั้งสำนักสงฆ์บัวใหญ่ขึ้นในปี พ.ศ. 2339 ด้วยศรัทธาของชุมชนบ้านบัวใหญ่ ชุมชนตลาดเก่า ชุมชนบ้านจาน ชุมชนบ้านดอนขุนสนิท ชุมชนบ้านห้วย ชุมชนบ้านสระครก และชุมชนบ้านดอนฆ่าเสือ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2509 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ปัจจุบันมีเนื้อที่ 35 ไร่ 28 ตารางวา

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้า และทรงตัดลูกนิมิต ในปี พ.ศ. 2528 ศาลาการเปรียญ ศาลาบำเพ็ญกุศล กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาหอฉัน ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระปทุมญาณมุนี (หลวงพ่อเขียว) พ.ศ. 2484-2510

2. พระครูปทุมรัตนนุรักษ์ (สมุห์คำมี ธมฺมธโร) พ.ศ. 2510-2536

3. พระครูปริยัติปิยธรรม (พระมหาสิงห์ทอง ปิยะธัมโม) พ.ศ. 2536- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- หลวงพ่อองค์ดำ พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560