นายถนอม วิบูลมงคล


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 21

ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2489 - 2490

ประวัติ

การศึกษา

รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านการทำงาน

2477 - 2479 นายอำเภอโคกสำโรง ย้ายไปเป็น นายอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2484 - 2487 ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

2487 - 2488 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

2488 - 2489 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

2489 - 2490 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

รายการอ้างอิง

  1. ย้อนรอยผู้นำ. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.ranongcities.com/index.php?cmd=leaders&mode=&cate=&start=6
  2. รายนามผู้ว่าราชการในจังหวัดปราจีนบุรี. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.prachinburi.go.th/namebosslast.htm
  3. รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www2.pathumthani.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=185