นายประวิทย์ สีห์โสภณ


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 39

ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค. 2539-19 ต.ค. 2540

ประวัติ: วันเดือนปีเกิด 21 พ.ย. 2485

คู่สมรส: นางจันทรา สีห์โสภณ บุตร 2 คน

- นายกฤดา สีห์โสภณ

- นายกนิษฐุ์ สีห์โสภณ

ด้านการศึกษา:

- รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Master of Arts สาขา Comparative Govsrnments & Polotlcs: Ka Stats University U.S.A.

ด้านการฝึกอบรม:

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 16

- วิทยาลัยการปกครองกระทรวงมหาดไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับ 9 สถานบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สถาบันบริหารศาสตร์ (NIDA)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับ 10 สถานบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สถาบันบริหารศาสตร์ (NIDA)

ด้านการทำงาน:

- วิทยากรโท กองวิชาการ กรมการปกครอง ปลัดอำเภอโท อำเภอพรรณนานิคม อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนครและอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก จังหวัดตราด จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสกลนคร จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เลขานุการ กรมการปกครอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และจังหวัดกาญจนบุรี

- 12 ม.ค. 2541-22 เม.ย. 2544 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

- 1 ต.ค. 2537-30 ก.ย. 2539 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

- 1 ต.ค. 2539- 19 ต.ค. 2540 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายการอ้างอิง

  1. แพรวนภา วันตา, อุษา ปิ่นมณี, กานติมา พสุรัตน์, เฉิดฉาย. ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา. [นครราชสีมา: สาขาวิชาสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี].