นายจำรูญ ปิยัมปุตระ


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 33

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2520-2520

ประวัติด้านการศึกษา:

- จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้านการทำงาน:

- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายปกครอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

- 1 ต.ค. 2510- 17 ส.ค. 2514 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

- 1 ต.ค. 2514-1 ต.ค. 2515 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

- 1 ม.ค. 2520-30 ก.ย. 2520 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

รายการอ้างอิง

  1. ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2556, จาก http://www.phitsanulok.go.th/All_CEO.html ผู้ว่าฯ จำรูญ ปิยัมปุตระ เป็นประธานงานวัดช้างเผือก. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2556, จาก http://ilovephetchabun.com/images-history/ผู้ว่าฯ-จำรูญ-ปิยัมปุตระ- รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2556, จาก http://www.phetchabun.go.th/data_detail.php?content_id=10เป็นประธานงานว%E