ผ้าไหมลายเชิงยกขิด


รายละเอียด

วัตถุดิบ: เส้นไหมจากชาวบ้านอำเภอเสิงสาง จักราช คง บัวลาย จังหวัดขอนแก่น สุรินทร์ บุรีรัมย์ และบริษัทจุลไหมไทย จังหวัดเพชรบูณณ์ และบริษัทบดินทร์ไหมไทยโคราช

การย้อมสี: สีเคมี และสีธรรมชาติ

ความโดดเด่น: มีความละเอียดของชิ้นงานสูง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งรับรองคุณภาพ เช่น มผช. มาตรฐานนครราชสีมา ตรานกยูง และ OTOP 5 ดาว

หัวเรื่อง

ผ้าพื้นเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:นางอาทิตยา สิริมัชชดากุล ร้านมัชดาไหมไทย 118/2 หมู่ที่ 7 ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. (2556). นามสงเคราะห์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้าไทย. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ประทับใจ สิกขา. (2555). ผ้าทอพื้นเมืองอีสานใต้. อุบลราชธานี: โครงการฐานข้อมูลผ้าทอพื้นเมืองอีสานใต้.