วัดเทพาลัย (ธ) หรือ วัดป่าเทพาลัย


รายละเอียด

ประวัติ

       สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 สังกัดคณะธรรมยุต เดิมชื่อ วัดป่าเทพาวัน เป็นสำนักปฏิบัติธรรม มาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดเทพาลัย ตามใบอนุญาตสร้างวัดและชื่อวัดจากเถรสมาคม

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กลางสระน้ำ (ริมน้ำ) ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปณสถาน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูวิสุทธิภาวนาญาณ (หลวงพ่อจิต จิตฺตปญโญ) พ.ศ. 2539- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธด้านสถานที่ปฏิบัติธรรม

- สำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และตั้งเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตามมติรัฐมนตรี ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อปี 2547

- เข้าร่วมโครงการสมุนไพรในวัดของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติในปี พ.ศ. 2547

- ได้รับรางวัลวัดโครงการสวนสมุนไพรดีเด่นระดับชาติในปี พ.ศ. 2551

- สวนภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 171

- ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาชาวบ้าน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด, พืชสมุนไพร

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านวัด หมู่ที่ 9 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงมหาดไทย. กรมโยธาธิการและผังเมือง. (2548). ประมวลภาพโครงการจัดสภาพภูมิทัศน์และปรับปรุงพื้นที่ศาสนสถาน. กรุงเทพฯ: กรม.
  2. เทิดชาย บำรุง. (2553). พลวัตการท่องเที่ยวอีสานใต้ : ค้นหารอยยิ้มร่วมสมัยแห่งกาลเวลาผ่านงานวิจัย. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).