งานประเพณีแห่เทียนอำเภอพิมาย


รายละเอียด

วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 และแรม 1 ค่ำเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ บริเวณเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม

การประกวดขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา

ชมกระบวนการหล่อเทียนพรรษา

มหกรรมสินค้า OTOP

อาหารพื้นเมือง

มหรสพสมโภช

และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

สอบถามรายลเอียดเพิ่มเติม ที่ว่าการอำเภอพิมาย โทร 0-4447-1617 และเทศบาลตำบลพิมายโทร 0-4447-1121

หัวเรื่อง

เทศกาลงานประเพณีนครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

รายการอ้างอิง

  1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา (นครราชสีมา/ชัยภูมิ). (2557). งานประเพณีแห่เทียนอำเภอพิมาย. นครราชสีมา: การท่องเที่ยว.,