วัดเมืองสูงพัฒนาวนาราม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 และได้รับอนุมัติการจัดตั้งวัดเป็น วัดเมืองสูง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และในปี พ.ศ. 2552 ได้ขอเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดเมืองสูงพัฒนาวนาราม ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านเมืองสูง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2.