วัดป่าไตรสิกขา (วัดหนองสะแก)


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    เดิมชื่อ วัดหนองสะแก ได้ประกาศตั้งวัด เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดป่าไตรสิกขา เนื่องจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานชื่อ เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านดื่อ หมู่ที่ 5 (คุ้มหนองสะแก) ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560