วัดขมาดไพร


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 สังกัดมหานิกาย โดยนายใส ทองภักดี นายสายัณห์ มุ่งเติมกลาง นายอัมพล ตาบสันเทียะ ในที่ดินสาธารณะของหมู่บ้าน ต่อมาคณะกรรมการได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 5 ไร่ รวม 11 ไร่ 2 งาน ที่พักสงฆ์ขมาดไพร หรือ วัดขนาดไพร ได้รับใบตราตั้งอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2549

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. หลวงพ่อจิต จิตตฺกาโม

2. หลวงพ่ออาน อชิโต

3. พระอาจารย์ชิต ชิตมาโร

4. พระอาจารย์อาจ อาจารสุโภ

5. พระอาจารย์ศักดิ์ สิริจนฺโท

6. พระอาจารย์สุพล อนาวิโล

7. พระอาจารย์อภิสิทธิ์ โอภาโส

8. พระเสน่ห์ อรุโณ

9. พระครูจารุวรรณปิยคุณ รักษาการเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560