วัดศรีบุญเรือง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2470 สังกัดมหานิกาย และได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2529

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระเปลี่ยน เปสโล

2. พระอธิการสนธิ์ อิสิญาโณ

3. พระสมพงศ์ สนฺตจิตฺโต

4. พระสังคม สญฺญโม

5. พระใบฎีกาสมหวัง สิริจนฺโท

6. พระอธิการแป้น ปภสฺสโร

7. พระอธิการสุข ธมฺมนนฺโท

8. พระอธิการสมสี สิริปุญโญ

9. พระครูปลัดจีรวัฒน์ อจฺฉริยภาณี เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- ประเพณีแห่ช้าง

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. (2561). 701 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เล่ม 4 นครราชสีมา นครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ประวัติวัดศรีบุญเรือง. สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2562, จาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?page=1&chk_url=&menu_id=7786