วัดโนนงิ้ว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 สังกัดมหานิกาย เดิมก่อตั้งอยู่ติดเขต อ.โนนสง่า จ.ชัยภูมิ โดยชาวบ้านโนนงิ้ว และชาวบ้านดอนเปล้าร่วมกันก่อตั้ง ต่อมาเห็นว่าชาวบ้านโนนงิ้วต้องเดินทางไปทำบุญ และประกอบศาสนกิจไกล จึงได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 สำนักสงฆ์ หรือ วัดโนนงิ้วได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2548 และมีเนื้อ จำนวน 6 ไร่ 20 ตารางวา

ลักษณะวัด สำนักสงฆ์

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระขจรศักดิ์ กลฺญาณคุตฺโต

2. ดร.พระครูสุตกิจวรคุณ รักษาการแทนเจ้าอาวาส

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 15 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ประวัติที่พักสงฆ์โนนงิ้ว. สืบค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2562, ค้นจาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?page=2&chk_url=&menu_id=7786