วัดป่าโนนสง่า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      ตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2540 สังกัดมหานิกาย ในอดีตพื้นที่บริเวณแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ นายประสาน กังสันเทียะ อดีตผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านโนนสง่าได้ร่วมกันก่อสร้างวัดโดยมี พระอาจารย์ประภาส อินฺทคุตฺโต เป็นผู้นำ และพระสงฆ์อีก 2 รูป สร้างที่พักสงฆ์ หรือ วัดโนนสง่าแห่งนี้ขึ้น และได้พัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมา มีเนื้อที่ จำนวน 27 ไร่

ลักษณะวัด ที่พักสงฆ์

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ สร้างด้วยไม้ขนาด 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง พ.ศ. 2543 สร้างกุฏิสงฆ์ด้วยไม้ชั้นเดียว จำนวน 6 หลัง พ.ศ. 2544 สร้างกุฏิสงฆ์ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างในปี พ.ศ. 2542 และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระประภาส อินฺทคุตฺโต

2. พระเช้า อชิโต

3. พระอธิการประภาส อินฺทคุตฺโต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ที่พักสงฆ์โนนสง่า. สืบค้นเมื่อ 223 สิงหาคม 2562, จาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?page=2&chk_url=&menu_id=7786