วัดพระปรางค์สีดา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2537 เดิมชื่อ "วัดบ้านสีดา" ต่อมาย้ายวัดไปสร้างในบริเวณพระปรางค์เก่า ทางทิศเหนือของหมู่บ้านเรียก "วัดพระปรางค์สีดา" โดยความเห็นชอบของเถรสมาคม กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2536 เนื่องมาจากภายในบริเวณที่ตั้งวัดนั้นมีพระปรางค์เก่าสมัยขอมเรืองอำนาจ วัดพระปรางค์สีดานั้นได้เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2524 ในสมัยที่พระครูสิริปิยธรรมมาเป็นเจ้าอาวาส

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระจันทร์ พ.ศ. 2485-2489

2. พระจอย พ.ศ. 2490-2494

3. พระมาก พ.ศ. 2495-2499

4. พระมหาทองหลาง พ.ศ. 2500-2501

5. พระเปล่ง พ.ศ. 2502-2503

6. พระโช พ.ศ. 2504-2506

7. พระยอด พ.ศ. 2507-2510

8. พระทองคำ พ.ศ. 2510-2512

9. พระสุข พ.ศ. 2512-2513

10. พระเรียม พ.ศ. 2513-2514

11. พระละมัย พ.ศ. 2514-2515

12. พระจิต พ.ศ. 2515- 2516

13. พระผัน พ.ศ. 2516-2518

14. พระเชื่อม พ.ศ. 2519-2523

15. พระครูสิริปิยธรรมมา พ.ศ. 2524- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- ปรางค์สีดา ศิลปะแบบทวารวดี ก่อด้วยศิลาแลงจำนวน 1 หลัง มีอายุประมาณก่อนพุทธศตวรรษที่ 14 ก่อนปราสาทหินพิมายประมาณ 125 ปี

- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสีดา หมู่ที่ 1 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
เว็บไซต์:http://www.watphraprangsida.com/

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560