นายวิสิษฐ์ แววสูงเนิน


รายละเอียด

ประวัติ

เกิดวันที่ 19 กันยายน 2515 อำเภอด่านขุนทด

การศึกษา

- ประถมศึกษา โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

- ได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท)

- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ. 2537 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- พ.ศ. 2542 ปริญญาเอก สาขาวิชา Polymer Science มหาวิทยาลัย Akron ได้รับทุนโครงการ พสวท.

การทำงาน

- พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน อาจารย์สอนที่สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงาน

- 2546 ได้เดินทางไปทำวิจัยเพิ่มเติมทางด้านการจำลองแบบโมเลกุลของระบบพอลิเมอร์ผสมและบล็อกโคพอลิเมอร์ที่ภาควิชา Material Science and Engineering, Seoul National University, South Korea เป็นเวลา 6 เดือน

- เขียนหนังสือชื่อ เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์

พ.ศ. 2556 งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง

- รายงานวิจัยการจำลองโมเลกุลและการเตรียมบล็อคโคพอลิเมอร์ไมเซลล์เพื่อใช้เป็นระบบนำส่งยา

- รายงานการวิจัยการเพิ่มสมบัติการใช้งานเส้นใยไหมธรรมชาติโดยวิธีการดัดแปรทางเคมี

พ.ศ. 2557 งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง

- รายงานการวิจัยพอลิเมอร์ไฮโดรเจนสำหรับการประยุกต์เป็นวัสดุเพื่อควบคุมการปล่อยยา

- การศึกษาวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตเพื่อเป็นสารอิเล็กโตรไลน์ของแข็ง

2000

- Visit Vao-soongnern, Pemra Doruker and Wayne L. Mattice. 2000. Simulation of an Amorphous Polyethylene Nanofiber on a High Coordination Lattice. Macromol. Theory Simul. 1: 1-13. 2000.

- Visit Vao-soongnern and Wayne L. Mattice. 2000. Dynamic Properties of an Amorphous Polyethylene Nanofiber. Langmuir, 16: 6757-6758. 2000.

- Visit Vao-soongnern and Wayne L. Mattice. 2000. Topological Effects on Static and Dynamic Properties in an Amorphous Nanofiber Composed of Cyclic Polymers. Macromol. Theory Simul. 9: 570-577. 2000.

- Visit Vao-soongnern and Wayne L. Mattice. 2000. Fully Atomistic Simulation of a Large Amorphous Polyethylene Nanofiber. Preceeding of The 4th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE), Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 224-233. 2000.

- Visit Vao-soongnern. 2000. Computer Simulation of the Structure and Properties of Polymer Nanoparticles. Preceeding of The First Thailand Materials Science and Technology Conference, 113-115. 2000.

2001

- Visit Vao-soongnern, Pemra Doruker, and Wayne L. Mattice. 2001. Simulations of Thin Films and Fibers of Amorphous Polymers. In Computational Studies, Nanotechnology, and Solution Thermodynamics of Polymer Systems, M. D. Dadmun, W. A. Van Hook, D, W. Noid, Y. B. Melnichenko, B. G. Sumpter, Eds., Kluw. 2001.

- Visit Vao-soongnern and Wayne L. Mattice. 2001. Monte Carlo Simulation of the Structures and Dynamics of Amorphous Polyethylene Nanoparticles. Macromol. Theory Simul, 2001, In Press. 2001.

- Guoqiang Xu, Visit Vao-soongnern and Wayne L. Mattice. 2001. Monte Carlo Simulation of a Polyethylene Nanofiber Below the Melting Temperature. 2001, Submitted to Macromolecules. 2001.

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000