วัดโพนทอง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2476 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2518 โดย นายคำ กล้าหาญ และนายแก้ว สอนนอก กรรมการหมู่บ้าน ได้ช่วยกันจัดหาวัสดุในการก่อสร้างวัด

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาเอนกประสงค์ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระโม่ 2. พระบุญมี พ.ศ. 2496-2501

3. พระสมพร พ.ศ. 2502-2506

4. พระพุฒ พ.ศ. 2507-2518

5. พระสเน่ห์ พ.ศ. 2519-2533

6. พระฉลวย พ.ศ. 2534-2538

7. พระโกศล พ.ศ. 2538-2539

8. พระพัฒน์ พ.ศ. 2540- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.