วัดนอกวิเวกไวยฤทธิ์ หรือ วัดนอก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งวัดเมื่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 1600 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี พ.ศ. 1620 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 1620 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 โดยมีการจัดงานผูกพัทธสีมา-ปิดทองฝังลูกนิมิต เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2533 มีเนื้อที่ จำนวน 15 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2471 ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2476 และครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2495 ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอาจารย์นาค

2. พระอาจารย์เหล็ก

3. พระอาจารย์พวง

4. พระอาจารย์เป๊ะ

5. พระอาจารย์ปลอด

6. พระอาจารย์คง

7. พระอาจารย์ถาด

8. พระอาจารย์เลี้ยว

9. พระอาจารย์พัน

10. พระอธิการแปว รกฺขิตธมฺโม พ.ศ. 2494-2533

11. พระครูวิมลธรรมาวุธ (คทาวุธ ถาวโร) นามสกุล ผางกระโทก เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- หลวงพ่อโหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยศิลาแลงสมัยขอม (สุโขทัย) พระประธานในอุโบสถ

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 4 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
แผนที่:https://goo.gl/maps/jHzmP9Va8XPJ2hTh8

รายการอ้างอิง

  1. พระครูพิทักษ์ปทุมากร. (2551). พระกระโทกกับวัดโชคชัย. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.
  2. พิทักษ์ จิตต์กระโทก และคนอื่นๆ. (2556). บันทึกประวัติศาตร์ 109 ปี อำเภอกระโทก. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.