สถานีรถไฟท่าช้าง นครราชสีมา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       สถานีรถไฟท่าช้าง ปัจจุบันคือบ้านท่าช้าง ตำบลท่าช้าง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจุดที่ลำน้ำสำคัญ 2 สาย มารวมกัน คือ ลำน้ำมูล และลำตะคอง ก่อนที่จะไหลผ่านจังหวัดต่าง ๆ ในอีสานใต้จนไปบรรจบกับแม่น้ำโขง

หัวเรื่อง

ภาพเก่าเล่าเรื่อง...นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (2559). สมุดภาพตรวจราชการหัวเมือง ช่วงกึ่งทศวรรษก่อนการเปลี่ยนการปกครอง พ.ศ. 2475. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.