นายวินิจ พงษ์ศิริ


รายละเอียด

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2457-วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2538 สิริอายุได้ 80 ปี

บิดา นายคง พงษ์ศิริ มารดา นางไข่ พงษ์ศิริ

คู่สมรส นางบุนนาค ภูมิโคกรักษ์

บุตร จำนวน 6 คน คือ นางอุบลรัตน์ จันทรวิวัฒน์, นายวัฒนา, นายพงศกร, นายศรีสวัสดิ์, นางพัชรินทร์ ชะลอกลาง และนายสุรศิลป์ พงษ์ศิริ

การศึกษา

- ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดหนองขุ่น อำเภอขามทะเลสอ

- พ.ศ. 2476 บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดหนองขุ่น อำเภอขามทะเลสอ และเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมที่สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จังหวัดธนบุรี

- พ.ศ. 2477 อุปสมบทที่วัดหนองขุ่น และกลับไปศึกษาพระปริยัติธรรมต่อที่วัดเดิม สอบได้นักธรรมชั้นเอก และศึกษาเล่าเรียนต่อหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีในชั้นเปรียญธรรม

- สอบเทียบวุฒิได้ชั้นประโยคมัธยมบริบูรณ์

การทำงาน

- สารวัตรศึกษาประจำอำเภอด่านขุนทด

- ผู้ตรวจการประถมศึกษาอำเภอด่านขุนทด ภายหลังปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นครูหน้าที่เสมียน แผนกศึกษาธิการ อำเภอด่านขุนทด

- พ.ศ. 2510 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแปลง ตำบลบ้านแปลง อำเภอด่านขุนทด

- พ.ศ. 2512 ปฏิบัติราชการที่แผนกศึกษาธิการอำเภอด่านขุนทด จนเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. 2517

แนวคิด/ผลงาน/กิจกรรม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลเกียรติยศ

พ.ศ. 2486 ได้รับรางวัลคนขยันประจำอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2529 ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างประจำปี 2529 ของสภาสมาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2560). ประวัติครู : 16 มกราคม 2560. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.