วัดโนนประดู่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2461 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ ศาลาพักศพ และฌาปณสถาน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระฉิม ปญฺญาปสุโต พ.ศ. 2461-2502

2. พระจันทร์ สีลเตโช พ.ศ. 2503-2508

3. พระพุฒ สุมโน พ.ศ. 2508-2521

4. พระบุญ ฐานยุตฺโต พ.ศ. 2522-2534

5. พระครูอดุลธรรมสถิต (ตลุย วนฺตโทโส) พ.ศ. 2537- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- อุโบสถเก่า อายุมากกว่า 100 ปี สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2461 โดยผนังอุโบสถเป็นปูนเก่า ขื่อสร้างด้วยไม้ หลังคามุงด้วยหลังคาสังกะสี ภายในมีลวดลายภาพเขียนฝาผนัง บอกเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา และชีวประวัติของพระพุทธเจ้า มีลวดลายสวยงาม พระประธานภายในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางประธานพร มีภาพเขียนสภาพเก่าที่ศิลปินในชุมชนช่วยกันเขียนขึ้น อีกทั้งภายนอกของอุโบสถหลังนี้ ยังมีภาพเขียนลายไทยเรื่อง เจ้าเจ็ดคะนน พระมาลัย จันทโครบ และรามเกียรติ์ ส่วนด้านในเขียนภาพพระปัจเจกพุทธเจ้า แสดงให้เห็นการทำความดีแล้วได้ขึ้นสวรรค์ การทำบาปแล้วตกนรก นอกจากนี้ยังมีการวาดรูปสิงห์คู่ไว้หน้าประตูทางเข้า ซึ่งมีลวดลายสวยงามมาก ปัจุบันสำนักศิลปากรจังหวัดนครราชสีมา เตรียมอนุรักษ์ อุโบสถหลังเก่านี้ เป็นโบราณสถาน เพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณวัตถุแห่งใหม่ของ อ.สีดา จ.นครราชสีมา

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 88

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.