วัดบ้านเสว-บ้านตาลาด


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอระฆัง และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระชัง ธมฺมคุตฺโต พ.ศ. 2460-2466

2. พระแดง ปญฺญาปสุโต พ.ศ. 2480-2484

3. พระเกิด ฐิตปญฺโญ พ.ศ. 2515-2518

4. พระมหาน้อย สิริธมฺโม พ.ศ. 2518-2520

5. พระมหาสนอง อคฺคธมฺโม พ.ศ. 2520-2530

6. พระโตย ถิรจิตฺโต พ.ศ. 2531

7. พระปลัดวิเชียร ปญฺญาทีโป เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-แผนกบาลี

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560