ที่พักสงฆ์บ้านดะแลง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       สร้างเมื่อ พ.ศ. 2541 ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระสมจิตร จิตฺตวุฑฺโฒ นามสกุล หานทะเล พ.ศ. 2551

2. พระเป๋ อคฺคเตโช นามสกุล จวบกระโทก พ.ศ. 2551- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

รายการอ้างอิง

  1. พระครูพิทักษ์ปทุมากร. (2551). พระกระโทกกับวัดโชคชัย. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.