ปราสาทโนนกู่


รายละเอียด

      ปราสาทโนนกู่ ปราสาทในเมืองโคราฆปุระ เป็นปราสาทขอมที่ตั้งอยู่ในเมืองโคราฆปุระ ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่ได้รับอิทธิพลของขอมโบราณที่แผ่อิทธิพลเข้ามาถึงบริเวณนี้ สภาพปัจจุบันเหลือเพียงซากฐานอาคาร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 15 ซึ่งเป็ฯยุคเดียวกับการสร้างปราสาทเมืองแขกที่ตั้งอยู่ใกล้กัน โดยพิจารณาจากลักษณะสถาปัตยกรรม และโบราณวัตถุที่พบบริเวณนี้ ซึ่งมีลักษณะแบบศิลปะเกาะแกร์ทีพบในกัมพูชาซึ่งอยู่ในราว พ.ศ. 1440-1490 เมื่อปี พ.ศ. 2502 กรมศิลปากรโดยนายมานิต วัลลิโภดมได้ทำการขุดแต่งพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น ปรางค์จำลอง เทวรูปทวารบาล เป็นต้น ปัจจุบันโบราณวัตถุเหล่านี้ได้นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

สิ่งที่น่าสนใจ

- โบราณสถานขนาดเล็กก่อด้วยอิฐและหินทราย นักโบราณคดีสันนิษฐานจากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลือ ว่าเป็นศิลปะแบบเขมรในราวพุทธศตวรรษที่ 15 สร้างเป็นปราสาทหลังเดี่ยวตั้งบนฐานสูง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้ามีวิหารหันเข้าหาปราสาทประธาน มีบรรณาลัยสององค์ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีซุ้มประตูเข้าออกทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก

การเดินทาง

- รถยนต์ส่วนตั จาก อ. ปากช่อง ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านโคราชไปประมาณ 32 กม. จะถึงแยกเข้า อ. สูงเนิน เลี้ยวเข้าไปประมาณ 3 กม. จะพบทางเลี้ยวขวาข้างวัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน) เข้าไปอีกประมาณ 3 กม. จะพบปราสาทโนนกู่อยู่ด้านซ้ายมือ

- รถโดยสาร เหมารถมอเตอร์ไซต์ หรือ รถสองแถวจาก อ. สูงเนิน เข้าไป

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

หมวดหมู่

โบราณสถาน

คำสำคัญ

ปรางค์, ปราสาท, กู่, สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านกกกอก หมู่ที่ 7 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. จิตติมา ผลเสวก. (2545). นครราชสีมา. กรุงเทพฯ: สารคดี.