นางศิริอร จั้นอรัญ


รายละเอียด

ประวัติ

             บุคคลดีเด่นอำเภอครบุรี เกิดเมื่อ พ.ศ. 2488 จังหวัดชัยภูมิ สกุลเดิม สิทธิเวช เป็นบุตรนายปิ่น สิทธิเวช และนางบุญมี สิทธิเวช สมรสกับนายทองคำ จั้นอรัญ มีบุตรหญิง 2 คน ชาย 2 คน

การศึกษา

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุรนารี

- ประกาศนียบัตรวิชการปกครองท้องที่จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขารัฐศาสตร์

อาชีพ

             ทำไร่นาสวนผสม

การทำงาน/แนวคิด/ผลงาน/กิจกรรม

- พ.ศ. 2523 เป็นสตรีคนเดียวที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการกลางหมู่บ้าน และเป็นประธานฝ่ายการคลัง

- พ.ศ. 2524 ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีผลงานดีเด่นในการแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร หารายได้เสริมให้แก่สมาชิกกลุ่ม จำนวน 120 คน

- พ.ศ. 2527 ประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร 2 ตำบล มีสมาชิก 284 คน มีทุนหมุนเวียน 2.1 ล้านบ้าน ดำเนินธุรกิจรวมกันซื้อขายและให้สินเชื่อแก่สมาชิก มีผลกำไรประมาณปีละ 15,000 บาท

- พ.ศ. 2527 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และเป็นเลขานุการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

- พ.ศ. 2529 ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ประธานกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านและตำบล และเป็นประธานกลุ่มออมทรัพย์

- พ.ศ. 2530 รองประธานคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน และเป็นประธานฝ่ายส่งเสริมการตลาด และประธานกลุ่มไร่นาสวนผสม

นอกจากนี้ได้เป็นตัวแทนสตรีจังหวัดนครราชสีมา เข้าสัมมนาสตรีระดับประเทศใน พ.ศ. 2535 ส่งหมู่บ้านเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ พร้อมทั้งได้ต้อนรับแขกที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านจาก 15 ประเทศ และจากทุกจังหวัดในประเทศไทย

- วิทยากรบรรยายผลงานในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านที่วิทยาลัยครูนครราชสีมา และหน่วยงานต่าง ๆ

- ผู้นำลูกเสือชาวบ้าน ทสปช.

รางวัลเกียรติยศ

- รางวัลแหวนอัศวิน ฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติงานยอดเยี่ยม

- รางวัลป้ายทองเกษตรก้าวหน้าจังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2531-2535 ได้รับเลือกเป็นสตรีแกนหลักจังหวัดนครราชสีมา เขต 3 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดีเด่น

- พ.ศ. 2524-2532 ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

- พ.ศ. 2532 รางวัลแม่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด

- พ.ศ. 2533-2535 กรรมการจัดตั้งกองทุนผู้นำสตรีแห่งประเทศไทย

- รางวัลชนะเลิศผู้นำอาชีพก้าวหน้าระดับจังหวัด

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (2536). สตรีไทย. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ.