นางฐิติพร สุโคตร


รายละเอียด

ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539

ประวัติ

             วันเดือนปีเกิด วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2490

ด้านการศึกษา

- ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้านการทำงาน

- อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านตะเภาหนุน ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

เกียรติประวัติ

- ได้รับการสนับสนุนกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยะ ขยันหมั่นเพียร

- ได้ร่วมพัฒนาชุมชนและหมู่บ้าน และะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้หมู่บ้านได้อยู่ดีกินดี

- เป็นกรรมการที่ปรึกษาของกลุ่มสตรีแม่บ้าน อำเภอโนนแดง เพื่อจัดหารายได้เข้ากลุ่มเพื่อช่วยเหลือสมาชิก

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:9/1 ถ.เจนจบทิศ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360

รายการอ้างอิง

  1. กองวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2539). ทำเนียบนามครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา : ประจำปี 2539 . กรุงเทพ: สำนักงาน.