นางพิสมัย ภักตร์นิกร


รายละเอียด

ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539

ประวัติ

             วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2487

ด้านการศึกษา

- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้านการทำงาน

- อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสงคราม ถ.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

- พ.ศ. 2542-2547 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เกียรติประวัติ

- ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนข้าราชการครู ในคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

- สร้างสรรค์และพัฒนา มีความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ คือ จินตนาการค้าองค์กรในอนาคตได้ชัดเจน คิดค้นความเป็นไปได้ในอนาคต

- ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ และเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:336 ถ.สระพรง ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

รายการอ้างอิง

  1. กองวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2539). ทำเนียบนามครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา : ประจำปี 2539. กรุงเทพ: สำนักงาน.