นายสมาน บัวบุญ


รายละเอียด

ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539

ประวัติ

             วันเดือนปีเกิด วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2486

ด้านการศึกษา

- คุรศาสตรบัณฑิต ราชภัฏมหาสารคาม

ด้านการทำงาน

- ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพ ที่ 210 209 ถ.สีคิ้ว-ด่านขุนทด ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

เกียรติประวัติ

- ด้านการวางแผนและโครงการ ได้ให้การบริการและให้ความสนับสนุนการดำเนินตามโครงการที่ผ่านมาทั้งสิ้น 30 โครงการ

- นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สปจ. นครราชสีมา และได้มีการพัฒนาทั้งในด้านวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเอง สอนเลื่อนระดับ

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:34/4 ม.2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. กองวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2539). ทำเนียบนามครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา : ประจำปี 2539. กรุงเทพ: สำนักงาน.