นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน


รายละเอียด

ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539

ประวัติ

             วันเดือนปีเกิด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2501

ด้านการศึกษา

- ครุศาสตรบัณฑิต ราชภัฏนครราชสีมา

ด้านการทำงาน

- อาจารย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 433 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เกียรติประวัติ

- พ.ศ. 2538 ประกาศเกียรติคุณ ชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสื่อการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

- ประกาศเกียรติคุณครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ, อุตสาหะ

- พ.ศ. 2539 ประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภาอำเภอเมืองนครราชสีมา พ.ศ. 2539

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:672/22 ซอยลำปรุ 2 ถ.มุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. กองวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2539). ทำเนียบนามครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา : ประจำปี 2539. กรุงเทพ: สำนักงาน.