นายคำเดื่อง ภาษี


รายละเอียด

นายคำเดื่อง ภาษี

วันเดือนปีเกิด เกิดวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495

บิดา นายไพร ภาษี มารดา นางสี ภาษี

คู่สมรส นางอมร ภาษี บุตร จำนวน 3 คน

การศึกษา

- เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การได้รับรางวัล/การเชิดชูเกียรติ

- ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคม ปี พ.ศ. 2535

องค์ความรู้

- การทำนาฟาง แบบเกษตรธรรมชาติ 

- การจัดสวนผสมนาข้าว

ผลงาน/กิจกรรมการเรียนรู้

- บรรยายแนวคิดด้านเกษตรธรรมชาติให้แก่ผู้เยี่ยมชมงานที่บ้าน

- จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมพลังความคิด การสาธิตในกลุ่มผู้สนใจ

- จัดกลุ่มคนที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกันมาอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

- จัดเป็นกลุ่มนักศึกษาเรียนรมาพักที่บ้าน เปิดโอกาสให้ทุกคนเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง

- ร่วมก่อตั้งโครงการ โรงเรียนชุมชนอีสาน กับสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

- ร่วมเป็นเครือข่ายรวบรวมพันธ์สัตว์น้ำพื้นเมือง

- จัดตั้งกลุ่มปลูกพืชผีกปลอดสารพิษเพื่อไว้กินและจำหน่าย

- กลุ่มเด็กฮักถิ่น

- กลุ่มผู้ผลิตและบริโภคผลิตผลทางการเกษตร เพื่อตัดปัญหาเรื่องการลาดและพ่อค้าคนกลาง

เกียรติประวัติ

- พ.ศ. 2535 คนดีศรีสังคม จากมูลนิธิหมอชาวบ้าน

- พ.ศ. 2544 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

- พ.ศ. 2548 ปราชญ์ชุมชน กลุ่มเกษตรเชิงอนุรักษ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

เกษตรกรรม

คำสำคัญ

ปราชญ์, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, เกษตรกรรมธรรมชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:40 บ้านโนนขวา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ. (2542). ข้อมูลเบื้องต้นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่1 ประจำปี 2542. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.
  2. สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ: สำนัก.
  3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (2548). ปราชญ์ชุมชน : สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: กระทรวง.