ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำทอง


รายละเอียด

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2453-วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 สิริอายุรวมได้ 91 ปี 3 เดือน 6 วัน

สถานที่เกิด อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

บิดา นายโทรัพย์ คำทอง มารดา นางเปาว์ คำทอง

คู่สมรส นางสาวสุมนา วสุวัต

บุตร จำนวน 2 คน คือ นายปวเรศ และนางสาว (ดร.) ชมพูนุท คำทอง

การศึกษา

- ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่จังหวัดสุรินทร์

- พ.ศ. 2469 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

- พ.ศ. 2471 คณะอักษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2473 ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระหิตลาธิเศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล (Liverpool University)

- พ.ศ. 2481 เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับปริญญาเอกทางเคมี (Organic Chemistry) มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล

อาชีพ

- ข้าราชการครู

การทำงาน

- พ.ศ. 2481 อาจารย์สอนเคมีในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2498 ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์แผนกวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2506 ได้รับการแต่งตั้งกรรมการการดำเนินงานการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชีบงใหม่

- พ.ศ. 2507 ศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- พ.ศ. 2507-2512 รองอธิการบดีและคณะบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- พ.ศ. 2512-2514 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- พ.ศ. 2514-2516 อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

- พ.ศ. 2514-2518 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนวคิด/ผลงาน/กิจกรรม

       นอกจากงานด้านนักบริหาร ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร งานเขียนบทความ เป็นต้น

รางวัลเกียรติยศ

- พ.ศ. 2510 ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ จากจึุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานฉลอง 50 ปี แห่งวันสถาปนาจุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2510

- พ.ศ. 2515 ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- พ.ศ. 2516 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ D.Sc Honorary จาก University of Aston in Birmingham สหราชอาณาจักร

- พ.ศ. 2525 ได้รับพระราชทานกิตติบัตรเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณในสาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

       มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญจักรพรรดิมาลา

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2560). ประวัติครู : 16 มกราคม 2546. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.