นายดิเรก มานะพงษ์


รายละเอียด

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2544 สิริอายุได้ 67 ปี 11 เดือน 11 วัน

คู่สมรส นางสาวทวีศรี วิชิตะกุล

บุตร จำนวน 2 คน คือ นายศิระ และนางสันสิดา พิมลรัตน์

อาชีพ

- ข้าราชการครู

การทำงาน

- พ.ศ. 2502 ครูตรี วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2505 ครูใหญ่โรงเรียนช่างต่อเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

- พ.ศ. 2507 อาจารย์เอก วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา (ปัจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา)

- พ.ศ. 2522 ผู้อำนวยการววิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ (ปัจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ จังหวัดเชียงใหม่)

- พ.ศ. 2534 ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ปัจจุบันเลื่อนฐานะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)

- พ.ศ. 2535 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และรักษาการคณบดี คณะศิลปกรรม

แนวคิด/ผลงาน/กิจกรรม

- โครงการฝึกอบรมช่างเทคนิคให้โครงการเร่งรัดพัฒนาชนบท

- โครงการสำรวจความต้องการด้านอาชีวศึกษาของโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา

- ศูนย์ฝึกภาคสนามหนองระเวียง อำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ทางเข้าบ้านดอนริและดอนชมพู อำเภอโนนสูง ทางเข้าหมู่บ้านอำเภอสีคิ้ว ทางเข้าบ้านลองตอง ทางเข้าบ้านจอหอ ทางเข้าอำเภอปักธงชัย

- ด้านหลักสูตร ได้ขออนุมัติเปิดสอนแผนกวิชาใหม่

- ด้านอาคารสถานที่ ขยายพื้นที่การจัดการศึกษาทางด้านศิลป-หัตถอุตสาหกรรม

- ผู้นำด้านวิทยาการและนิทรรศการ

รางวัลเกียรติยศ

- โล่และเกียรติบัตรของคุรุสสภาในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2529 จากฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูบานนท์ นายกรัฐมนตรี ในวันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2530

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

       ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2560). ประวัติครู : 16 มกราคม 2550. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.