รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ อดีตอธิการวิทยาลัยครูนครราชสีมา


รายละเอียด

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2484-2543

สถานที่เกิด ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

บิดา นายพา หงส์พันธุ์ มารดา นางคำภา หงส์พันธ์ุ

การศึกษา

- พ.ศ. 2490 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเมืองหงส์ "เมืองหงส์วิทยาคาร"

- พ.ศ. 2494 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนวัดด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

- พ.ศ. 2500 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

- พ.ศ. 2502 จบประโยคเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา

- พ.ศ. 2503 วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จ.ชลบุรี

- พ.ศ. 2506 สำเร็จการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เกียรตินิยม วิชาเอกภาษาไทย

- พ.ศ. 2511 ศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2513 ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)

- พ.ศ. 2519 ศึกษาต่อสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

- พ.ศ. 2522 ได้รับปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)

- ได้รับทุน UNESCO เพื่อฝึกอบรมวิชา Training of Teachers for Schools ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และนิวซีแลนด์

- สัมนาเกี่ยวกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกรมการฝึกหัดครู ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน

- พ.ศ. 2507 อาจารย์ตรี วิทยาลัยครูเทพสตรี จ.ลพบุรี

- พ.ศ. 2509 อาจารย์ตรี โท เอก โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร จ.สกลนคร

- พ.ศ. 2517 อาจารย์ประจำหอพัก หัวหน้าอาจารย์หอพัก และหัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร จ.สกลนคร เมื่อโรงเรียนได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

- พ.ศ. 2523 อธิการบดีวิทยาลัยครูบุรีรัมย์

- พ.ศ. 2528 อธิการบดีวิทยาลัยครูนครราชสีมา

- พ.ศ. 2532 อธิการบดีวิทยาลัยครูจันทรเกษม

- พ.ศ. 2537 อธิบดีกรมพลศึกษา

- พ.ศ. 2539 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

- พ.ศ. 2541 เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ

- พ.ศ. 2542 รองปลัดกระทรงศึกษาธิการ

- ประธานอนุกรรมการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน

แนวคิด/ผลงาน/กิจกรรม

- ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดงรำชุด ร่วมเผ่าไทภูพาน รำพื้นเมือง เช่น รวมเผ่าไทบุรีรัมย์ เรือมจักกรับ และการแสดงพื้นบ้าน เช่น รำขนมจีนบ้านประโดก ลาวสาวไหม และไทยตีหม้อ

- ด้านนาฏศิลป์ท้องถิ่น

- ด้านการพัฒนา เช่น โครงการสระกอไทหมู่บ้านในฝัน โดยนำประเพณีผูกเสี่ยว ประเพณีพ่อฮัก-แม่ฮัก โครงการออนซอนอิสาน ภายใต้โครงการอิสานเขียว ขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีวิทยาลัยครูนครราชสีมา โดยใช้วงดนตรีและการแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัยครูเป็นสื่อกลาง แสดงให้นักเรียนมัธยมและประชาชนตามตำบล อำเภอต่าง ๆ ได้เกิดความเข้าใจ และภูมิใจในท้องถิ่นของตน ทำให้โรงเรียนประถมและมัธยมมีการจัดตั้งวงดนตรีและการแสดงพื้นบ้านของตนขึ้น

- ด้านกีฬา

- นักพูด นักเขียน นักอภิปราย

- หนังสือและบทความ

รางวัลเกียรติยศ

- รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จ.นครราชสีมา ระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา

- รางวัลผู้บริหารฟุตบอลดีเด่น จ.นครราชสีมา

- รางวัลบุคคลดีเด่น ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา สาขาจัดการศึกษา

- รางวัลครุศาสตร์ปราญช์จุฬา สมาคมคุรุสัมพันธ์

- ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

- ศิษย์เก่าดีเด่นในงานฉลองครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (มหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน)

- ศิษย์เก่าดีเด่นภาควิชาบริหารการศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญจักรพรรดิมาลา

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2560). ประวัติครู : 16 มกราคม 2545. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.