นายพิทักษ์ พลมณี


รายละเอียด

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499-วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2546 สิริอายุได้ 47 ปี 2 เดือน 3 วัน

สถานที่เกิด หมุู่1 บ้านผือ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

บิดา ร้อยตำรวจตรีเลื่อน พลมณี มารดา นางเจียมจิตร พลมณี

คู่สมรส นางสาวศิโรรัตน์ ทิพย์รักษ์

บุตร จำนวน 2 คน คือ นางสาวภัทธีญาและนางสาววีณานันท์ พลมณี

การศึกษา

- พ.ศ. 2509 โรงเรียนบ้านสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

- พ.ศ. 2512 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม

- พ.ศ. 2515 โรงเรียนัยภูมิภักดีชุมพล

- วิทยาลัยพลศึกษาอุดรธานี

- วิทยาลัยครูนครราชสีมา (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา)

- บัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาชีพ

- ข้าราชการครู

การทำงาน

- พ.ศ. 2521 ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

- พ.ศ. 2533 อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนกุดชุมวิทยจังหวัดชัยภูมิ

- พ.ศ. 2536 ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายปกครองและในปีเดียวกันย้ายดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ

- พ.ศ. 2538 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 7 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ

- พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

- พ.ศ. 2541 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชีลองวิทยา

- พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการโรงเรียนภูแสนคำวิทยายน จังหวัดชัยภูมิ

แนวคิด/ผลงาน/กิจกรรม

- พ.ศ. 2528 เข้าร่วมงานฝึกอบรมลูกเสือเขตเอเชียแปซิฟิก ครั้งที 9 และชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

- พ.ศ. 2538 ที่ปรึกษาและผู้ฝึกสอนดีเด่นกีฬามวยสากลสมัครเล่นไปแข่งขันกีฬาสถาบันการศึกษาฯ จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 20

- พ.ศ. 2539 วิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพครูด้านหลัดสูตรและการสอน หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษาที่ 11

- พ.ศ. 2540 คณะกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อยกระดับวิชาชีพและคุณภาพการศึกษาโดยการจัดทำผลงานทางวิชาการ

- พ.ศ. 2541 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา

- พ.ศ. 2542 วิทยากรโครงการพัฒนาครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

- พ.ศ. 2543 วิทยากรให้การอบรมบุคลากรดพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่เกณฑ์คุณภาพ คณะกรรมการการจัดการแข่งขันมาวยสากลและมวยสมัครเล่น กีฬาสถาบันแห่งชาติ จังหวัดชัยภูมิครั้งที่ 25

- พ.ศ. 2544 คณะกรรมการการดำเนินงานโครงการบริหารฐานโรงเรียน (SMB) ของสหวิทยาเขตสองฝั่งชี ตามยุทธศาสตร์การปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ กรมสามัญศึกษา

- พ.ศ. 2545 วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อประเมินภายในสถานศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

รางวัลเกียรติยศ

- พ.ศ. 2542 ข้าราชการดีเด่นของสำนักงานสามัยศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ด้านภาวะผู้นำ

- พ.ศ. 2544 เกียรติบัตรปฏิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน ระดับจังหวัด จากสามัญศึกษา

- รางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริ (สวนพฤกษชาติ)

- พ.ศ. 2545 รางวัลการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพของมูลนิธิผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

- รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สนองนโนบายกรมวิชาการ

- ประกาศนียบัตรผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นขนาดเล็กของสมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2560). ประวัติครู : 16 มกราคม 2560. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.