บ้านหนองสรวง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ในอดีตบ้านหนองสรวง อยู่ภายใต้การปกครองของ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 จ.นครราชสีมา ได้ตั้งกิ่ง อ.ขามทะเลสอขึ้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการ บ้านหนองสรวง จึงได้ย้ายการปกครองมาอยู่ภายใต้ อ.ขามทะเลสอ โดยตั้งเป็น ต.หนองสรวง 

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน     

      เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านมีหนองน้ำ ชื่อหนองน้ำหนองสรวง คำว่า สรวง มาจากพืชผักชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายผักบุ้ง มียอดทอดต่อกันเป็นแพรเต็มหนองน้ำ ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหนองสรวง จนถึงปัจจุบัน   

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. ดวงกมล เทียนปรุ. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองสรวง. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.