วัดประชาไทย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ในปี พ.ศ. 2531 นายดี คชเรนทร์ ราษฎรบ้านประชาไทยได้ดำเนินขออนุญาตสร้างวัดโดยขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่สร้างวัด และการขอสร้างและตั้งวัด ให้ถูกต้องตามกฎของมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ชื่อทางการว่า วัดประชาไทย

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านประชาไทย หมู่ที่ 10 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560